تجمع دانشجویان و دانشگاهیان درمحکومیت مواضع رئیس جمهور آمریکای جنایتکار و دفاع همه جانبه از مواضع نظام مقدس جمهوری اسلامی  تجمع دانشجویان دانشگاهیان درمحکومیت مواضع رئیس جمهور آمریکای جنایتکار و دفاع همه جانبه از مواضع نظام مقدس جمهوری اسلامی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر